[EWAW]Voronezhskaya

posted on 29 Apr 2013 08:16 by kan-tree
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
*แก้สีผมนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปหน้าตรง)
 
 
 
 

ชื่อ: [แคว้น] วาโรเนช, วาโรเนชสกาย่า

* Russian - Воро́нежская о́бласть (Voronezhskaya oblast)

* English - Voronezh Oblast

ทวีป: ยุโรป

ประเทศ: รัสเซีย

ชื่อมนุษย์: อิกอร์ ฟีโอโดโรวิช วาเดียนอฟ

* Russian - Игорь  Фёдорович Водянов (Igor Fyodorovich Vodyanov)

อายุ: 16 ปี

เพศ: ชาย

ส่วนสูง/น้ำหนัก: 181.5/79

แผนการเรียน: วิทย์

 

 

 

 

 

 

 

แคว้นวาโรเนชตั้งอยู่ในเขตสหพันธ์กลาง(Central Federal District) ของรัสเซีย

(สีแดงๆทั้งหมดคือเขตสหพันธ์กลาง)

 

และจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจ Central Black Earth economic region หรือ Central Chernozemic economic region (Центра́льно-Чернозёмный экономи́ческий райо́н)

 

อาณาเขต

- ทางเหนือ ติดกับ แคว้นทัมบอฟและแคว้นลีเปียตสค์

- ทางตะวันตก ติดกับ แคว้นคูร์สคและแคว้นเบลโกรอด

- ทางใต้ ติดกับ แคว้นรัสตอฟและประเทศยูเครน(แคว้นลูกันสค์)

- ทางตะวันออก ติดกับ แคว้นโวลกากราดและแคว้นซาราตอฟ

 

แคว้นวาโรเนชถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.1934

ผู้ว่าราชการคนปัจจุบันคือ Aleksey Vasilyevich Gordeyev (Алексей Васильевич Гордеев) ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2009

Gordeyev

 

มีขนาดพื้นที่ 52,216 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรประมาณ 2,330,377 คน เป็นชาวรัสเซียประมาณ 95.5% และส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

 

ในส่วนการบริหารดินแดนและแบ่งเขตของแคว้นประกอบด้วย

- เมือง(Город) 3 เมือง ได้แก่

     วาโรเนช (Воро́неж : Voronezh) เป็นศูนย์กลางการบริหารและมีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของแคว้น ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำวาโรเนช เมืองวาโรเนชเป็นทั้งศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม

     บาริซาเกลียบสค์ (Борисогле́бск : Borisoglebsk) มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของแคว้น 25%ของพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีทั้งการทำฟาร์ม, ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและแปรรูปอาหารและทำในภาคของเครื่องจักรและการแปรรูปโลหะ มีฐานทัพอากาศของรัสเซียอยู่ที่เมืองนี้

     นาวาวาโรเนช (Нововоро́неж : Novovoronezh) มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในแคว้น เป็นเมืองอุตสาหกรรม 98%ของปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เมืองนี้มีศูนย์การฝึกอบรมและการศึกษาซึ่งมีหลักสูตรทั้งสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียและชาวต่างชาติในด้านวิศวกรรมความร้อนและวิศวกรรมไฟฟ้า

- เมืองรอง(*Райо́н) อีก 31 เมือง ได้แก่

อันนินสกี้ (А́ннинский : Anninsky)

บาโบรฟสกี้ (Бобро́вский : Bobrovsky)

บากูชาร์สกี้ (Богуча́рский : Bogucharsky)

บูตูร์ลีนอฟสกี้ (Бутурлиновский : Buturlinovsky)

เวียร์คฮเนียมามอนสกี้ (Верхнемамо́нский : Verkhnemamonsky)

เวียร์คฮเนียคฮัฟสกี้ (Верхнеха́вский : Verkhnekhavsky)

วาราบโยฟสกี้ (Воробьёвский : Vorobyovsky)

กริบานัฟสกี้ (Гриба́новский : Gribanovsky)

คาลาเชียเยฟสกี้ (Калаче́евский : Kalacheevsky)

คาเมียนสกี้ (Ка́менский : Kamensky)

คันทีมิรัฟสกี้ (Кантеми́ровский : Kantemirovsky)

คาชีร์สกี้ (Каши́рский : Kashirsky)

ลิสกินสกี้ (Ли́скинский : Liskinsky)

นิชนีเดียวิทสกี้ (Нижнедевицкий : Nizhnedevitsky)

นาวุสมันสกี้ (Новоу́сманский : Novousmansky)

นาวาคโฮปโยร์สกี้ (Новохопёрский : Novokhopyorsky)

อัลคฮัฟวัทสกี้ (Ольхова́тский : Olkhovatsky)

อัสตราโกชสกี้ (Острого́жский : Ostrogozhsky)

ปาฟวลัฟสกี้ (Па́вловский : Pavlovsky)

ปานินสกี้ (Па́нинский : Paninsky)

ปีโตรปาฟวลัฟสกี้ (Петропа́в