[EWAW]Voronezhskaya

posted on 29 Apr 2013 08:16 by kan-tree
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
*แก้สีผมนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปหน้าตรง)
 
 
 
 

ชื่อ: [แคว้น] วาโรเนช, วาโรเนชสกาย่า

* Russian - Воро́нежская о́бласть (Voronezhskaya oblast)

* English - Voronezh Oblast

ทวีป: ยุโรป

ประเทศ: รัสเซีย

ชื่อมนุษย์: อิกอร์ ฟีโอโดโรวิช วาเดียนอฟ

* Russian - Игорь  Фёдорович Водянов (Igor Fyodorovich Vodyanov)

อายุ: 16 ปี

เพศ: ชาย

ส่วนสูง/น้ำหนัก: 181.5/79

แผนการเรียน: วิทย์

 

 

 

 

 

 

 

แคว้นวาโรเนชตั้งอยู่ในเขตสหพันธ์กลาง(Central Federal District) ของรัสเซีย

(สีแดงๆทั้งหมดคือเขตสหพันธ์กลาง)

 

และจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจ Central Black Earth economic region หรือ Central Chernozemic economic region (Центра́льно-Чернозёмный экономи́ческий райо́н)

 

อาณาเขต

- ทางเหนือ ติดกับ แคว้นทัมบอฟและแคว้นลีเปียตสค์

- ทางตะวันตก ติดกับ แคว้นคูร์สคและแคว้นเบลโกรอด

- ทางใต้ ติดกับ แคว้นรัสตอฟและประเทศยูเครน(แคว้นลูกันสค์)

- ทางตะวันออก ติดกับ แคว้นโวลกากราดและแคว้นซาราตอฟ

 

แคว้นวาโรเนชถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.1934

ผู้ว่าราชการคนปัจจุบันคือ Aleksey Vasilyevich Gordeyev (Алексей Васильевич Гордеев) ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2009

Gordeyev

 

มีขนาดพื้นที่ 52,216 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรประมาณ 2,330,377 คน เป็นชาวรัสเซียประมาณ 95.5% และส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

 

ในส่วนการบริหารดินแดนและแบ่งเขตของแคว้นประกอบด้วย

- เมือง(Город) 3 เมือง ได้แก่

     วาโรเนช (Воро́неж : Voronezh) เป็นศูนย์กลางการบริหารและมีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของแคว้น ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำวาโรเนช เมืองวาโรเนชเป็นทั้งศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม

     บาริซาเกลียบสค์ (Борисогле́бск : Borisoglebsk) มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของแคว้น 25%ของพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีทั้งการทำฟาร์ม, ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและแปรรูปอาหารและทำในภาคของเครื่องจักรและการแปรรูปโลหะ มีฐานทัพอากาศของรัสเซียอยู่ที่เมืองนี้

     นาวาวาโรเนช (Нововоро́неж : Novovoronezh) มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในแคว้น เป็นเมืองอุตสาหกรรม 98%ของปริมาณการผลิตทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เมืองนี้มีศูนย์การฝึกอบรมและการศึกษาซึ่งมีหลักสูตรทั้งสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียและชาวต่างชาติในด้านวิศวกรรมความร้อนและวิศวกรรมไฟฟ้า

- เมืองรอง(*Райо́н) อีก 31 เมือง ได้แก่

อันนินสกี้ (А́ннинский : Anninsky)

บาโบรฟสกี้ (Бобро́вский : Bobrovsky)

บากูชาร์สกี้ (Богуча́рский : Bogucharsky)

บูตูร์ลีนอฟสกี้ (Бутурлиновский : Buturlinovsky)

เวียร์คฮเนียมามอนสกี้ (Верхнемамо́нский : Verkhnemamonsky)

เวียร์คฮเนียคฮัฟสกี้ (Верхнеха́вский : Verkhnekhavsky)

วาราบโยฟสกี้ (Воробьёвский : Vorobyovsky)

กริบานัฟสกี้ (Гриба́новский : Gribanovsky)

คาลาเชียเยฟสกี้ (Калаче́евский : Kalacheevsky)

คาเมียนสกี้ (Ка́менский : Kamensky)

คันทีมิรัฟสกี้ (Кантеми́ровский : Kantemirovsky)

คาชีร์สกี้ (Каши́рский : Kashirsky)

ลิสกินสกี้ (Ли́скинский : Liskinsky)

นิชนีเดียวิทสกี้ (Нижнедевицкий : Nizhnedevitsky)

นาวุสมันสกี้ (Новоу́сманский : Novousmansky)

นาวาคโฮปโยร์สกี้ (Новохопёрский : Novokhopyorsky)

อัลคฮัฟวัทสกี้ (Ольхова́тский : Olkhovatsky)

อัสตราโกชสกี้ (Острого́жский : Ostrogozhsky)

ปาฟวลัฟสกี้ (Па́вловский : Pavlovsky)

ปานินสกี้ (Па́нинский : Paninsky)

ปีโตรปาฟวลัฟสกี้ (Петропа́вловский : Petropavlovsky)

ปาโวรินสกี้ (Пово́ринский : Povorinsky)

ปัดกาเรนสกี้ (Подгоренский : Podgorensky)

รามอนสกี้ (Рамо́нский : Ramonsky)

เรปโยฟสกี้ (Репьёвский : Repyovsky)

รัสสชานสกี้ (Россошанский : Rossoshansky)

เซมิลุกสกี้ (Семилу́кский : Semiluksky)

ทาลัฟสกี้ (Та́ловский : Talovsky)

เทียรนัฟสกี้ (Терновский : Ternovsky)

ฮาคโฮลสกี้ (Хохо́льский : Khokholsky)

แอรทิลสกี้ (Эрти́льский : Ertilsky)

* Райо́н (raion) เป็นหน่วยการปกครองหนึ่ง ในภาษาอังกฤษมักแปลเป็นคำว่า district (ดูเพิ่มเติม)

 

แม่น้ำสายหลักในแคว้นนี้ได้แก่

-แม่น้ำดอน ( Дон : Don)

   เป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเมืองนาวามัสโคฟสค์ในแคว้นตูลาผ่านแคว้นลีเปียตสค์, วาโรเนช, โวลกากราด และรัสโตฟ ลงสู่ทะเลอาซอฟ

-แม่น้ำKhopyor (Хопёр)

   เป็นแควแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดที่แยกออกมาจากแม่น้ำดอนทางซ้าย ไหลถึงแคว้นโวลกากราดและแคว้นซาราตอฟ

-แม่น้ำวาโรเนช

   เป็นแม่น้ำที่แยกสายออกมาจากแม่น้ำดอนที่เมืองวาโรเนช ไหลผ่านไปยังแคว้นลีเปียตสค์และทัมบอฟ ชื่อแม่น้ำนี้ตั้งตามเมืองที่ถูกทำลายจากการบุกรุกของพวกมองโกล ซึ่งชื่อนี้ก็มาจากสถานที่ใน Principality of Chernigov (เขตปกครองหนึ่งในจักรวรรดิเคียฟรุส ปัจจุบันอยู่ในประเทศยูเครน) เป็นการนำชื่อ วาโรเนก(Воронег: Voroneg) ซึ่งเป็นชื่อคนมาใช้อีกทีหนึ่ง

และชื่อแม่น้ำวาโรเนชก็ถูกนำไปใช้ตั้งเป็นชื่อเมืองวาโรเนชนี่เอง

 

     โดยรวมแล้วแคว้นวาโรเนชเป็นทั้งเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรม ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของแคว้นคือ Chernozem หรือ Black soil (ดินสีดำ) ซึ่งสามารถพบได้เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีชอล์กที่พบมากทางตะวันตกและทางใต้ของแคว้น ทรัพยากรอื่นๆที่พบเช่น ทราย ดินเหนียว หินปูน แกรนิต และซีเมนต์

     ในภาคเกษตรกรรมจะเน้นไปที่การปลูกข้าวและการทำพันธุ์ปศุสัตว์ นอกจากพืชจำพวกข้าวที่ปลูกแล้วก็มี sugar beets(เป็นพืชชนิดหนึ่งมีซูโครสที่รากสูง ปลูกเพื่อทำน้ำตาล), ทานตะวัน, ยาสูบ, ป่าน, มันฝรั่ง และผัก ด้านการปศุสัตว์จะเลี้ยงวัวเนื้อ, วัวนม, สุกร, แกะ, สัตว์ปีก, ม้า และแพะ การเกษตรอื่นๆเช่น การทำพืชสวนและการเลี้ยงผึ้ง

     ป่าไม้ในแคว้นวาโรเนชจะเป็นไม้โอ๊ค, ไพน์, เบิร์ช และอัลเดอร์

     ภาคอุตสาหกรรมของแคว้นมีตั้งแต่ในอดีต มีความเชี่ยญชาญเฉพาะด้านในการก่อสร้างอากาศยาน, การทำพวกเครื่องบีบอัดเครื่องขุดเจาะ,อุปกรณ์ทำเหมือง, เครื่องจักร, อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร, ยาง, ยางสังเคราะห์ และปุ๋ยแร่

     มีโครงการที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จอยู่มาก และยังมีโครงการอีกมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่ ตัวอย่างโครงการเช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นาวาวาโรเนช 2 ใน นาวาวาโรเนช(2007-2014) เป็นต้น

 

   แคว้นวาโรเนชเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งในภูมิภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียกับประเทศในเครือรัฐเอกราช(CIS)

- เส้นทางรถไฟในการขนส่งสายหลักของรัสเซียที่ผ่านแคว้นนี้ คือ เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Yugo-Vostochnaya Railway (Юго-Восточная железная дорога) ถึงแม้ว่าจะชื่อนี้ แต่เครือข่ายการดำเนินงานของเส้นทางอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย (วาโรเนช, เบลโกรอด, คูร์สค, เรียซาน, ทัมบอฟ, ลีเปียตสค์, เพนซา)

- มีเส้นทางหลวงมอสโคว-วาโรเนช-รัสตอฟ

- เส้นทางหลวงหมายเลข M4 (Moscow-Voronezh-Rostov-Krasnodar-Novorossiysk)

- เส้นทางหลวงหมายเลข M6 (Moscow-Astrakhan) ผ่านทางเมืองบาริซาเกลียบสค์

- เส้นทางย่อยอื่นในแคว้น :  A144 (Kursk-Saratov), P193 (Voronezh-Tambov), P194 (Voronezh-Lugansk; Ukrain), P185 (Belgorod-Rossosh; Voronezh)

 

สภาพภูมิอากาศ

     ทั้งปีมักจะมีอุณหภูมิในช่วง -12°C ถึง 28°C ไม่ค่อยต่ำกว่า -23°C และไม่ค่อยสูงกว่า 33°C

(ดูสภาพอากาศด้านอื่นเพิ่มเติม)

 

สถานที่ในแคว้น

- Voronezh State University (Воронежский государственный университ : ВГУ) อยู่ที่เมืองวาโรเนช เป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาระดับสูงของรัสเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 1918 มีทั้งหมด 18 คณะ 14 ห้องปฏิบัติการ ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาชาวรัสเซีย แต่ยังมีชาวยุโรป, แอฟริกา, อเมริกา และเอเชียอีกด้วย